Lexislación básica

Lexislación relativa á Modificación Xudicial da Capacidade de Obrar

 • Constitución Española
 • Código Civil
 • Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil
 • Lei 41/2003, de 18 de novembro, de protección patrimonial das persoas con discapacidade e de modificación do Código Civil e da Normativa Tributaria con esta finalidade.
 • Lei 2/2006, de 14 de xullo, de Dereito Civil de Galicia
 • Estatutos da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
 • Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, do 13 de decembro de 2006
 • Lei 1/2009, do 25 de marzo, de reforma da Lei do 8 de xuño de 1.957, sobre o Rexistro Civil, en materia de incapacitacións, cargos tutelares e administradores de patrimonios protexidos, e da Lei 41/2003, do 18 de novembro, sobre protección patrimonial das persoas con discapacidade e de modificación do Código Civil, da Lei de Axuizamento Civil e da normativa tributaria con esta finalidade.

Lexislación relativa ás Fundacións

Estatal

 • Constitución Española
 • Código Civil
 • Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións
 • Real Decreto 1337/2005, do 11 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de competencia estatal
 • Real Decreto 1611/2007, do 7 de decembro, do Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal

Autonómica

 • Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego
 • Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego
 • Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego
 • Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

Outra normativa de interese

 • Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia
 • Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia