Transparencia e Goberno Aberto

Relacións coa cidadanía

Información de relevancia xurídica

Información económica, orzamentaria e estatística

 • Convenios
 • Contratación pública
 • Encomendas de xestión
 • Concesión de servizos públicos
 • Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría
 • Orzamentos
  • Orzamentos da entidade
  • Outras cuestións orzamentarias
  • Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría
 • Patrimonio
  • Relación de bens inmobles
  • Vehículos
 • Axudas e subvencións
  • Convocatorias
  • Concesións

Información en materia de personal

 • Relacións de postos de traballo
 • Cadros de persoal
 • Contías das retribucións
 • Ofertas públicas de emprego
 • Convocatorias de procesos selectivos
 • Provisión transitoria de postos de traballo
 • Listas de selección de persoal interino ou temporal
 • Autorización ou recoñecemento de compatibilidade
 • Contratos de alta dirección
 • Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos