Perfil do contratante

Se encontra no perfil do contratista da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA), segundo a nova terminoloxía da actual Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.

Desde aquí ten información sobre toda a actividade contractual da Fundación: procedimentos de contratación en curso en calquera das súas fases, adxudicacións provisionais e definitivas, etc.

Órgano de contratación

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA)

Dirección: Rua Queixume dos Pinos, 2 - 15705 Santiago de Compostela
Lugar para a presentación das ofertas: Oficinas da Fundación na rua Queixume dos Pinos, 2 - 15705 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 957 112
Fax: 881 999 144 / 881 999 145
Correo Electrónico: funga@xunta.gal