Fins

O obxectivo principal da Fundación é a protección xurídica e social das persoas maiores de idade e en situación de desamparo que teñan a súa capacidade de obrar modificada ou que se atopen incursas nun proceso xudicial de modificación da súa capacidade de obrar, a través do exercicio da tutela, curadoría, defensa xudicial ou administración de bens.

Tal obxectivo acadarase mediante o cumprimento dos fins de interese xeral que aparecen recollidos no artigo 6 dos estatutos da Fundación:

 1. 1 A protección xurídica, patrimonial e social das persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada ou incursas nun proceso xudicial de modificación da capacidade de obrar, que se atopen en situación de desamparo, mediante:
  • a) A atención e o exercicio da tutela e curadoría encomendadas á Fundación pola autoridade xudicial.
  • b) A asunción de defensas xudiciais nos procesos de modificación da capacidade de obrar, así como o exercicio de cantas funcións determine a autoridade xudicial en medidas provisionais de defensa e protección persoal e patrimonial das persoas coa capacidade de obrar modificada e en situación de desamparo.
  • c) Administrar os bens da persoa tutelada, de conformidade co disposto pola autoridade xudicial, actuando no seu beneficio baixo os principios de prudencia, conservación e mellora conforme ao previsto no Código Civil.
 2. 2 Facilitar o acceso ás actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, integración socio- laboral e formación, que favorezan a súa integración na comunidade.
 3. 3 Promover a realización, sexa directa ou indirectamente, de programas que faciliten o desenvolvemento social das persoas tuteladas.
 4. 4 Orientar e asesorar ás persoas que exerzan funcións tutelares e, en xeral, a todas aquelas persoas que demanden información.
 5. 5 Participar na formación de profesionais relacionados cos servizos sociais de atención ás persoas con capacidade de obrar limitada.
 6. 6 Fomentar actividades de carácter educativo, técnico, científico e cultural no ámbito da protección xurídica e social das persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada.
 7. 7 Impulsar actividades de divulgación e sensibilización social para fomentar o respecto aos dereitos das persoas maiores de idade coa capacidade de obrar limitada e a súa maior integración e normalización na sociedade.
 8. 8 Fomentar accións de patrocinio, solidariedade e financiamento no ámbito da tutela de adultos por parte de empresas e entidades públicas e privadas.